Untitled Document

Untitled Document

Untitled Document

 

กฎหมาย

พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522

พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.2540

พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.2539

พ.ร.บ.การทำงานคนต่างด้าว พ.ศ.2551

 

 

เอกสาร

รายการเกี่ยวกับพาหนะ(ตม.2)
บัญชีคนโดยสาร(ตม.3)
คำขออนุญาตเพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไป(ตม.7)
คำขออนุญาตเพื่อกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก(ตม.8)
คำขอมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร(ตม.9)
คำขอหลักฐานการแจ้งออกไปนอกราชอาณาจักรเพื่อกลับเข้ามาอีก(ตม.13)
¤คำร้องขอรับใบสำคัญถิ่นที่อยู่(ตม.18)
คำร้องขอรับใบแทนใบสำคัญถิ่นที่อยู่(ตม.20)
คำขอตรวจลงตราประทับคนเข้าเมืองนอกกำหนดจำนวนคนต่างด้าวซึ่งจะเข้ามา มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรเป็นรายปี(ตม.20)
คำขออนุญาตเพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวระหว่างขอมีถิ่นที่อยู่(ตม.25)
แบบการแจ้งย้ายสถานที่พักอาศัยและเดินทางไปอยู่ต่างจัดหวัดเกิน 24 ชั่วโมง(ตม.28)
แบบการแจ้งรับคนเต่างด้าวเข้าพักอาศัย สำหรับเจ้าบ้าน เจ้าของ หรือผู้ครอบครองเคหะสถาน(ตม.30)
แบบการแจ้งอยู่เกินกว่า 90 วัน ของบุคคลต่าวด้าว(ตม.47)
คำขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา(ตม.86)
คำขอรับการตรวจลงตรา(ตม.87)
หนังสือเดินทางสูญหาย
เปลี่ยนหนังสือเดินทาง
คำขออนุญาตเพื่อย้ายตราประทับในหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางใหม่
คำขออนุญาตเพื่อแก้ไขตราประทับในหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางใหม่
แบบชี้แจงการทำงานคนต่างด้าว
แบบขอหนังสือรับรองถิ่นที่พักอาศัยในประเทศ
แบบขอย้ายตราประทับลงในหนังสือเดินทางใหม่สำหรับการขอมีถิ่นที่อยู่
แบบบันทึกข้อมูลบุคคลสำหรับการขอมีถิ่นที่อยู่
ใบรับรองแพทย์สำหรับการขอมีถิ่นที่อยู่
แบบขอใช้บริการแจ้งที่พักอาศัยโดยระบบอินเตอร์เน็ต
แบบหนังสือรับรองคนต่างด้าวเข้าทำงาน (สตม.1)
แบบหนังสือรับทราบเงื่อนไขการอนุญาตให้อยู่ต่อในราชอาณาจักร (สตม.2)

Untitled Document

Untitled Document